blog
37 110 180 Share

Information security management systems

ISO 27001 คือมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ ลดความเสี่ยงจากการความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูล วางมาตรการป้องกันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในภายหลัง ทำให้ธุรกิองค์กรได้รับความเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ.....

blog
37 110 180 Share

Medical laboratories — Requirements for quality and competence

ISO 15189 คือมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimens)ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ณ ที่นี้รวมถึงห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์, ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นต้น.....

blog
37 110 180 Share

Business continuity management systems

ISO 22301 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการจัดทำแผนดำเนินการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการโต้ตอบต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นการลดความเสี่ยง ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตและภัยพิบัติช่วยให้มั่นใจว่าสามารถคืนสภาพสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง....

blog
37 110 180 Share

Aerospace standard

มาตรฐาน AS/EN/JISQ9100/9110/9120 เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านการบิน อวกาศและการป้องกัน ซึ่งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐฯหรือเอกชนหากมีความเกี่ยวข้องกับ Aviation, Space หรือ Defense แล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการบิน กฎเหล่านี้มีทั้งกฎเกณฑ์ระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งต้องรู้ว่าองค์กรมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนื่องจากความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎต่างๆ นั้นเกี่ยวพันกับความมั่นคงขององค์กรเลยทีเดียว.....

blog
37 110 180 Share

Automotive quality management system standard

IATF 16949 (เดิม ISO/TS16949) คือมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์กระบานการและการบริการที่คุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพยานยนต์เป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาศัยพื้นฐานของข้อกำหนด ISO 9001 แล้วเพิ่มเติมข้อกำหนดด้านเทคนิคเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรม....

blog
37 110 180 Share

Quality Management System (QMS) Requirements for Telecommunication

TL 9000 คือมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการจัดการคุณภาพ สำหรับกลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมTL 9000 แตกต่างจากระบบบริหารงานคุณภาพระบบอื่นๆ ที่นอกจากต้องมีการขอใบรับรองการตรวจประเมินระบบจากผู้ตรวจประเมินแล้ว ในระบบ TL 9000 ยังจำเป็นต้องมีเก็บข้อมูลการวัดผลที่เรียกว่า TL9000 Measurements ของกระบวนการตามระบบ TL 9000 กำหนด องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนี้ ....

Courses

Internal Audit Courses

Category

Explore Categories

PROMOTION

10% Off For New ENROLMENT

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนกับเรา สามารถลงเรียนหลักสูตรตามโปรโมชั่นได้ลดทันที 10% จากราคาเต็ม เริ่มเรียนวันนี้!

  • Learn any where
  • Learn any time
  • Learn any media-Mobile/Notebook/Tablet

Sign Up Now